Bel voor advies

Algemene Voorwaarden ChroNo B.V.

1. Definities:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

  • Aanbod: elk aanbod door of namens ChroNo B.V.  B.V. op welke wijze dan ook, aan de Wederpartij uitgebracht of gedaan.
  • ChroNo B.V. : de besloten vennootschap ChroNo B.V.  B.V., gevestigd te (6675 AA) Valburg aan de Tielsestraat 9D,  geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82262446, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  • MSDS (Material Safety data Sheet) het document waarin de gevaren van een gevaarlijke stof of mengsel en adviezen voor het veilig ermee werken omschreven staan.
  • Producent: de producent of leverancier van door ChroNo B.V.  B.V. aan Wederpartij aangeboden goederen. 
  • Schriftelijk(e): per post en/of per e-mail. 
  • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 
  • Wederpartij: iedere natuurlijke persoon, personenvennootschap, rechtspersoon, overheid of andere entiteit -ongeacht van welke nationaliteit- die met ChroNo B.V.  B.V.  een Overeenkomst sluit of heeft gesloten, en/of aan wie door of namens ChroNo B.V.  B.V.  een Aanbod wordt of is gedaan, en/of aan wie of in opdracht van wie door of namens ChroNo B.V.  B.V.  een levering wordt of is gedaan, en/of in opdracht of ten behoeve van wie door of namens ChroNo B.V.  B.V.  een of meer diensten worden of zijn verricht dan wel ten aanzien van wie ChroNo B.V.  B.V.  in enige rechtsverhouding staat. 
  • Overeenkomst: de tussen Partijen krachtens Aanbod en aanvaarding daarvan door de Wederpartij gesloten Overeenkomst, al dan niet strekkende tot levering van de Goederen en Diensten tot welke Overeenkomst behoort alle tussen Partijen krachtens Aanbod en aanvaarding daarvan uitgewisselde informatie, daarbij behorende bijlagen en de Voorwaarden. 
  • Partijen: ChroNo B.V.  B.V.  en de Wederpartij 
  • Goederen: de in de Voorwaarden gehanteerde (in praktisch opzicht in meervoud weergegeven) verzamelterm voor het/de krachtens Overeenkomst of anderszins door ChroNo B.V.  B.V.  aan de Wederpartij te leveren of geleverd(e) product(en) en/of diensten en/of werkzaamheden en al wat daarmee samenhangt, ongeacht of sprake is van één of meerdere producten, een combinatie van producten en/of diensten dan wel welke levering van producten/diensten/werkzaamheden dan ook. 

2. Toepasselijkheid van de Voorwaarden

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van ChroNo B.V.  B.V.  en/of elke Overeenkomst, en/of welke rechtsverhouding dan ook, tussen ChroNo B.V.  B.V.  en de Wederpartij. Afwijkingen van de Voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.2 Indien één of meerdere bepalingen in de Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd zijn, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht. 

3. Het Aanbod en de totstandkoming van de Overeenkomst 

3.1 Ieder Aanbod (waaronder daarin genoemde prijzen) is vrijblijvend. 

3.2 De Overeenkomst komt tot stand door een Schriftelijk Aanbod en de Schriftelijke aanvaarding daarvan, dan wel anderszins op elektronische en/of digitale wijze. 

3.3 Door of namens ChroNo B.V.  B.V.  verstrekte bronnen als prijslijsten, brochures, catalogi, folders, websites en andere gegevens en/of informatie binden ChroNo B.V.  B.V.  slechts voor zover in het Aanbod expliciet naar gegevens uit deze bronnen wordt verwezen. 

3.4 Voor zover de aanvaarding door de Wederpartij van een aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod komt de opdracht pas tot stand op het moment dat ChroNo B.V.  B.V.  Schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt en daarbij precies omschrijft welke verbintenissen uit de Overeenkomst voor Partijen voortvloeien. 

3.5 Voor werkzaamheden of opdrachten waarvoor ChroNo B.V.  B.V.  gezien de aard en omvang ervan geen Aanbod verzendt of heeft verzonden, geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat ChroNo B.V.  daadwerkelijk met de uitvoering ervan begint of opdracht daartoe geeft aan derden. In een dergelijk geval geldt de (eerste) factuur (in ieder geval) als opdrachtbevestiging, waarvan de specificaties de inhoud en omvang van de Overeenkomst bevestigen. 

3.6 ChroNo B.V.  zal standaarddocumentatie zoals onder andere productbeschrijvingen, veiligheidsbladen en instructies kosteloos in enkelvoud verstrekken. 

3.7 Indien tussen Partijen naar aanleiding van het Aanbod geen Overeenkomst tot stand komt, is de Wederpartij gehouden aan ChroNo B.V.  te voldoen de door ChroNo B.V.  ter voorbereiding en het uitbrengen van het Aanbod gemaakte redelijke kosten. 

4. Geheimhouding 

4.1 Het is de Wederpartij verboden informatie als bedoeld in artikel 3.3. dan wel enig andere informatie betrekking hebbende ChroNo B.V.  haar Goederen geheel of ten dele te kopiëren, te bewerken en/of aan derden op welke wijze dan ook kenbaar te maken of doen maken, en/of door derden te laten gebruiken en/of aan derden door te verkopen of ter beschikking te stellen. 

4.2 Het is de Wederpartij slechts toegestaan de in artikel 4.1 van de Voorwaarden bedoelde gegevens en informatie te gebruiken voor zover dit voor het sluiten en/of de nakoming van de Overeenkomst noodzakelijk is. Op eerste verzoek van ChroNo B.V., alsook indien de Overeenkomst niet tot stand komt of wordt geannuleerd, dient de Wederpartij op eigen kosten al het/de door of namens ChroNo B.V.  ter beschikking gestelde materiaal, berekeningen, informatie, gegevens, etc. terstond aan ChroNo B.V.  te retourneren. 

4.3 ChroNo B.V.  behandelt de persoonsgegevens van de Wederpartij op een wijze die minimaal overeenstemt met de wettelijke voorschriften op dat gebied. 

5. Wijziging en uitvoering van de Overeenkomst 

5.1 Een eventuele gehele of gedeeltelijke wijziging of annulering van de Overeenkomst kan alleen plaatsvinden na voorafgaande Schriftelijke instemming van ChroNo B.V. 

5.2 Indien ChroNo B.V.  met een dergelijke wijziging of annulering instemt, is de Wederpartij in elk geval verplicht aan ChroNo B.V.  te voldoen de kosten van reeds door ChroNo B.V.  verrichte werkzaamheden, tijd, inkoop en/of inspanning gemoeid met reeds door ChroNo B.V.  ter uitvoering van de Overeenkomst gepleegde inspanningen, de vorenbedoelde wijziging en/of annulering. 

5.3 In geval van een dergelijke wijziging of annulering is het ChroNo B.V.  toegestaan om levertijden en doorlooptijden die verband houden met de uitvoering van de resterende Overeenkomst opnieuw vast te stellen. 

5.4 ChroNo B.V.  is immer bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en om de kosten hiervan conform de in de Aanbieding opgenomen tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen. 

5.5 ChroNo B.V.  voert haar verbintenissen uit de Overeenkomst uit naar beste vermogen en conform (de voorwaarden van) de Overeenkomst. Indien en voor zover in welke zin dan ook sprake is van opmerkingen en/of problemen ten aanzien van de door ChroNo B.V.  gehanteerde uitvoering van de verbintenissen uit de Overeenkomst, wordt ten aanzien daarvan gehandeld conform de voorwaarden van de Overeenkomst, waaronder de Voorwaarden. 

6. Prijzen 

6.1 Prijzen zijn in euro’s en: 6.1.1.1 gebaseerd op de ten tijde van Aanbod respectievelijk (indien geen uitdrukkelijk Aanbod is gedaan) op de orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, transportkosten, assurantiepremies en andere kosten van ChroNo B.V. ; 

6.1.1.2gebaseerd op levering ‘af fabriek’ (EXW – Incoterms), alles conform de laatste versie van de Incoterms;  

6.1.1.3exclusief invoerrechten en bijzondere belastingen; 

6.1.1.4exclusief BTW, heffingen (zoals bijvoorbeeld accijnsheffingen) en vergelijkbare rechten; 

6.1.1.5exclusief kosten van verpakking, in- en uitlading, verwijderings- bijdrage, vervoer en verzekering; 

6.1.1.6exclusief eventuele kosten van toepassing. 

6.2 ChroNo B.V.  is steeds gerechtigd haar prijzen aan te passen in het geval van verhoging.

7. Risico / verzekeren door Wederpartij  

7.1 Het risico met betrekking tot de door ChroNo B.V.  aan de Wederpartij te leveren Goederen gaat, in geval ChroNo B.V.  deze uit voorraad levert, over op de Wederpartij vanaf het moment dat deze ten behoeve van de Wederpartij worden afgezonderd van de overige voorraadartikelen in haar magazijn en gereedgemaakt voor verzending. 

7.2 Het risico met betrekking tot de door ChroNo B.V.  aan de Wederpartij te leveren Goederen gaat, in geval deze namens ChroNo B.V.  direct door de Producent of een derde aan de Wederpartij worden verzonden over op de Wederpartij op het moment dat deze door of namens de Producent en/of de derde op diens locatie worden ingeladen ten behoeve van het transport naar of ten behoeve van de Wederpartij. 

7.3 Ongeacht wat Partijen bepalen met betrekking tot het moment waarop het risico overgaat op de Wederpartij geschiedt eveneens voor risico van Wederpartij het ter uitvoering van de Overeenkomst in- en uitladen van de Goederen en het horizontaal en verticaal vervoer (transport), ook indien dit mocht plaatsvinden voordat het risico overgaat op Wederpartij zoals hiervoor bedoeld.

7.4 De Wederpartij wordt erop gewezen dat hij zijn of haar verzekeringen afgestemd dient te hebben op de risico-overgang momenten als hiervoor overeengekomen.

8. Levering en levertijd 

8.1 Ongeacht het moment waarop het risico overgaat op de Wederpartij geldt dat het moment van levering (eigendomsoverdracht) gelijk is aan het moment waarop de Goederen ten behoeve van de Wederpartij worden uitgeladen of gelost op de plaats die daartoe is overeengekomen (de feitelijke overdracht). Het voorgaande geldt ook indien ChroNo B.V.  de Goederen moet verwerken of toepassen op de locatie van de Wederpartij. Indien en voor zover ChroNo B.V.  de Goederen vanwege verhindering(en) aan de zijde van de Wederpartij niet op de overeengekomen plaats, op of omstreeks het overeengekomen tijdstip dan wel in ieder geval niet binnen de gebruikelijke kantooruren ten behoeve van de Wederpartij kan lossen en overdragen, draagt de Wederpartij de kosten van het daaropvolgende (extra) vervoer en van (extra) leveringshandelingen.

8.2 De Wederpartij dient eventuele tekorten, manco’s en beschadigingen aan de aangeleverde verpakkingen binnen vijf (5) werkdagen na de levering Schriftelijk rechtstreeks aan ChroNo B.V.  te melden, bij gebreke waarvan de Goederen geacht worden de Wederpartij in goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen te hebben bereikt. 

8.3 ChroNo B.V.  is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveringen) en deze gedeelten afzonderlijk in rekening te brengen. De Wederpartij is verplicht de afzonderlijke facturen te voldoen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 17 van deze Voorwaarden. 

8.4 In het Aanbod genoemde doorlooptijden en levertijden met betrekking tot verbintenissen van ChroNo B.V.  zijn nimmer fatale termijnen. Verzuim treedt daarom niet eerder in dan nadat ChroNo B.V.  door de Wederpartij in gebreke is gesteld en zij nalaat binnen een redelijke termijn alsnog haar verbintenissen uit de Overeenkomst na te komen. 

8.5 ChroNo B.V.  is verplicht de opgegeven levertijd of leveringstermijn zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige overschrijding daarvan. Bij overschrijding is ChroNo B.V.  niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard ook. Overschrijding van een levertijd of leveringstermijn geeft de Wederpartij niet het recht om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden dan wel afname van goederen te weigeren. In geval van excessieve overschrijding van een levertijd of leveringstermijn treden Partijen met elkaar in overleg over een passende oplossing. 

8.6 Indien Goederen niet binnen de levertijd of leveringstermijn door de Wederpartij worden afgenomen, of indien de Wederpartij een overeengekomen afroeptermijn niet in acht neemt, is ChroNo B.V.  gerechtigd de desbetreffende Goederen aan de Wederpartij in rekening te brengen en is ChroNo B.V.  voorts gerechtigd deze Goederen naar eigen inzicht maar geheel voor rekening en risico van de Wederpartij op te (doen) slaan. De Wederpartij dient er rekening mee te houden dat de te leveren Goederen slechts een beperkte houdbaarheid hebben. Dit heeft tot gevolg dat niet-tijdige afname ertoe kan leiden dat de Goederen niet meer of nog slechts beperkt bruikbaar zijn. In geval van niet-afname of niet afroepen door de Wederpartij binnen de daarvoor geldende termijn kan ChroNo B.V.  naar keuze nakoming door de Wederpartij vorderen dan wel de Overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van ChroNo B.V., in beide gevallen, om schadevergoeding te vorderen. 

8.7 Goederen kunnen door de Wederpartij slechts worden afgehaald bij ChroNo B.V.  indien daarover vooraf Schriftelijk overeenstemming is bereikt tussen Partijen en de Wederpartij daarvan een bewijs kan overleggen bij het afhalen en de Wederpartij aantoonbaar aan alle op het moment van afhalen geldende wettelijke regels die hiermee verband houden heeft voldaan (dit onder meer met het oog op vervoer van gevaarlijke stoffen). 

9. Naleving wet- en regelgeving ten aanzien van bepaalde (gevaarlijke of anderszins risicodragende) Goederen

9.1 Sommige Goederen zijn qua aard en/of werking onderhevig aan strikte nationale en/of internationale wet- en/of regelgeving, bijvoorbeeld vanwege de gevaarlijke aard van die stoffen. ChroNo B.V.  staat er voor in dat de inkoop, productie, verwerking, opslag, transport en/of behandeling van dergelijke Goederen door en/of namens ChroNo B.V.  geschiedt op een wijze overeenkomstig de voornoemde nationale en/of internationale wet- en/of regelgeving. Ingevolge die regelgeving geldende restricties gelden veelal ook voor de Wederpartij. Veelal gelden strikte door elke betrokken derde in acht te nemen eisen aan omgang met de Goederen doch geldt ook dat met bepaalde (aspirant)Wederpartijen door ChroNo B.V.  ter zake dergelijke Goederen geen Overeenkomst mag worden gesloten dan wel slechts onder bepaalde voorwaarden een Overeenkomst mag worden gesloten. 

9.2 Gelet op het artikel 9.1 van de Voorwaarden bepaalde, verklaart de Wederpartij dat hij of zij: 

9.2.1.1 zich bij aankoop van Goederen bewust is van de in het voorkomende geval op die Goederen van toepassing zijn nationale en/of internationale regelgeving, alsmede die regelgeving ten aanzien van dergelijke Goederen in acht zal nemen; 

9.2.1.2 volledig kennis zal nemen van de bij de Goederen behorende MSDS (Material Safety data Sheet) en alle hierin opgenomen voorschriften en gebruiksaanwijzingen steeds strikt zal in acht nemen;   

9.2.1.3 volledig bevoegd en gerechtigd is om ter zake dergelijke Goederen een Overeenkomst met ChroNo B.V.  aan te gaan – ter zake transport, behandeling, opslag, verwerking enz. van dergelijke Goederen de geldende nationale en/of internationale regelgeving in acht zal nemen;

9.2.1.4 dergelijke Goederen nimmer zal aanwenden, ook niet door vermenging met andere stoffen en/of enige verwerking en/of behandeling van dergelijke Goederen, voor doeleinden die krachtens nationale en/of internationale wet- en/of regelgeving verboden zijn en/of tot gebruik (kunnen) leiden in strijd met de wet, (in Europa geldende) maatschappelijk aanvaardbare normen en/of de goede zeden;

9.2.1.5 op eerste verzoek van ChroNo B.V.  terstond en desgewenst Schriftelijk zal aanleveren, alle door ChroNo B.V.  gewenste informatie, mededelingen, vergunningen, bescheiden e.d. ter zake de behandeling, verwerking, wederverkoop dan wel welke handelingen ook ten aanzien van dergelijke Goederen; 

9.2.1.6 ChroNo B.V.  vrijwaart van elke vordering vanwege aansprakelijkheid en/of schadeplichtigheid door welke partij dan ook op ChroNo B.V.  ingesteld en/of in te stellen alsmede in welke zin dan ook verband houdende met de Wederpartij gesloten Overeenkomst ter zake dergelijke Goederen. 

9.3 Uitsluitend de Wederpartij is er voor verantwoordelijk dat zij beschikt over alle vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. die vereist zijn teneinde met ChroNo B.V.  ten aanzien van bepaalde Goederen een Overeenkomst te mogen sluiten, die bepaalde Goederen te ontvangen, te gebruiken, toe te passen of door te verhandelen dan wel tot welk gebruik ervan dan ook over te gaan. De kosten verbonden aan de verkrijging van dergelijke vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. zijn immer voor rekening van de Wederpartij. Elke aansprakelijkheid van ChroNo B.V.  wordt uitgesloten. 

9.4 Het ontbreken van enige vergunning, concessie, licentie, toestemming dan wel het handelen en/of nalaten in strijd met het bepaalde in artikel 9.3 geldt als een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) aan de zijde van de Wederpartij, en zal de Wederpartij niet ontslaan van enige van zijn verplichtingen tegenover ChroNo B.V. , noch aanleiding kunnen zijn tot opschorting van de nakoming van enige verbintenis van de Wederpartij jegens ChroNo B.V. . 

9.5 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke direct of indirect mocht worden veroorzaakt door het ontbreken van enige vergunning, concessie, licentie, toestemming e.d. dan wel enig handelen en/of nalaten aan de zijde van de Wederpartij, als bedoeld in artikel 9.3. De Wederpartij vrijwaart ChroNo B.V.  van aanspraken en vorderingen die verband houden met dergelijke schade, ingesteld door welke partij dan ook. 

10. Transport en verpakking 

10.1 ChroNo B.V.  bepaalt geheel naar eigen inzicht de wijze van verpakken, transport, verzending enzovoorts van Goederen, zulks onverminderd het bepaalde omtrent het risico in artikel 9.2 van de Voorwaarden. 

10.2 Alle Goederen worden geseald en van datum voorzien verzonden, zulks in verband met de veiligheid en beperkte houdbaarheid van de Goederen.  

10.3 Indien de Wederpartij specifieke wensen heeft en voor zover ChroNo B.V.  met deze wensen instemt met betrekking tot verpakking en/of transport, waaronder mede begrepen verplaatsing binnen het bedrijf of bedrijfsterrein, is de Wederpartij gehouden de kosten die ChroNo B.V.  hiervoor aan haar in rekening brengt te vergoeden. 

11. Overmacht (Niet toerekenbare tekortkoming) 

11.1 ChroNo B.V.  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen Partijen overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: 

11.1.1.1 (I) overmacht van toeleveranciers van ChroNo B.V. , 

11.1.1.2 (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de Wederpartij aan ChroNo B.V.  zijn voorgeschreven, 

11.1.1.3 (III) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de Wederpartij aan ChroNo B.V.  is voorgeschreven, 

11.1.1.4 (IV) overheidsmaatregelen, 

11.1.1.5 (V) oorlog, 

11.1.1.6 (VI) werkbezetting, 

11.1.1.7 (VII) staking, 

11.1.1.8 (VIII) algemene vervoersproblemen, 

11.1.1.9 (IX) terroristische aanslagen of bezettingen, 

11.1.1.10 (X), epidemieën en pandemieën, 

11.1.1.11 (XI) financiële crisis, 

11.1.1.12 (XII) het niet functioneren van het betalingsnetwerk van betrokken banken. 

11.2 Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn. Partijen zullen in verband met deze afrekening te verrichten betalingen terstond verrichten. 

11.3 Indien ChroNo B.V.  zich wenst te beroepen op overmacht zal zij de Wederpartij hiervan op de hoogte stellen zodra dit praktisch gezien mogelijk is. De gevolgen van overmacht treden in werking vanaf het moment dat de daartoe leidende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis is ingetreden. 

11.4 Indien ChroNo B.V.  door overmacht is verhinderd enige verbintenis, ongeacht de rechtsgrond daarvan, jegens de Wederpartij na te komen en de overmacht situatie naar het oordeel van ChroNo B.V.  van tijdelijke of voorbijgaande aard zal zijn, is ChroNo B.V.  gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht situatie veroorzaakt(e) zich niet langer voordoet. 

11.5 Indien ChroNo B.V.  ten gevolge van overmacht is verhinderd zijn verbintenissen ten aanzien van meerdere Wederpartijen na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Wederpartijen, is ChroNo B.V.  gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Wederpartij zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren. 

12. Garantie/Service 

12.1 Onverminderd de geldigheid van het elders in de Voorwaarden bepaalde, garandeert ChroNo B.V.  de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de toegezegde eigenschappen en de hiermede samenhangende juiste werking van de door ChroNo B.V.  geleverde Goederen conform de meegeleverde productspecificaties met inachtneming van de navolgende bepalingen. De Wederpartij dient er rekening mee te houden dat de te leveren Goederen slechts een beperkte houdbaarheid hebben. 

12.2 De garantie geldt slechts voor nieuwe Goederen voor een periode van maximaal twee (2) maanden vanaf de levering aan de Wederpartij en voor zover deze Goederen niet zijn uitgesloten van garantie. 

12.3 ChroNo B.V.  levert nimmer garantie op Goederen die door de Wederpartij worden vermengd en/of samengevoegd met andere goederen, worden behandeld, samengevoegd en/of anderszins ten aanzien waarvan enige handeling wordt uitgevoerd die de aard en/of samenstelling van de door ChroNo B.V.  geleverde Goederen wijzigt. 

12.4 Gebreken aan geleverde Goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van ChroNo B.V. , of wel hersteld, of wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van ChroNo B.V.  en/of de Producent te wijten zijn aan constructiefouten of fouten in of tekortkomingen van gebruikte materialen waardoor de Goederen voor de Wederpartij onbruikbaar zijn voor het doel waarvoor zij redelijkerwijs geacht kunnen worden te zijn bestemd. 

12.5 Garantiewerk wordt in beginsel uitgevoerd binnen het bedrijf van ChroNo B.V.  en tijdens de normale werkuren. Garantiewerkzaamheden kunnen alleen dan buiten normale werkuren plaatsvinden indien hierover tussen Partijen nadere afspraken zijn gemaakt. 

12.6 ChroNo B.V.  is gerechtigd garantiewerkzaamheden buiten zijn eigen bedrijf te (laten) verrichten indien dit, ter beoordeling van ChroNo B.V. , in het belang is van die werkzaamheden dan wel indien het verrichten van dergelijke werkzaamheden in het bedrijf van ChroNo B.V.  redelijkerwijs niet mogelijk is of niet wenselijk is. 

12.7 De Wederpartij dient Goederen die voor garantiewerk in aanmerking komen, franco aan ChroNo B.V.  te zenden. Indien ChroNo B.V.  buiten het eigen bedrijf garantiewerk dient te (laten) verrichten is ChroNo B.V.  gerechtigd de daaraan verbonden reis- en verblijfkosten aan de Wederpartij in rekening te brengen, alsmede de eventuele (bijzondere) kosten van transport, verpakking en verzekering en de kosten van de te gebruiken beproevingsapparatuur en materialen. 

12.8 Indien blijkt dat aan ChroNo B.V.  voor garantie aangeboden Goederen geen gebreken vertonen, is de Wederpartij gehouden alle door ChroNo B.V.  gemaakte kosten aan haar te voldoen. 

12.9 Alle garantieaanspraken vervallen indien de Wederpartij zelf wijzigingen in en/of aanpassingen aan de Goederen verricht dan wel laat verrichten, of indien de Goederen niet nauwkeurig worden of zijn gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks-)voorschriften of de gebruiksaanwijzing of op andere wijze onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld of indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, of indien het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze welke voor ChroNo B.V.  redelijkerwijs niet was te verwachten. 

12.10 Elke niet-nakoming door de Wederpartij van een of meer van haar verbintenissen uit de Overeenkomst ontheft ChroNo B.V.  immer van haar garantieverplichtingen. 

12.11 Naast voldoening aan de garantieplicht, is met betrekking tot het gebrek ten aanzien waarvan de garantieplicht geldt nimmer door ChroNo B.V.  enige schadevergoeding verschuldigd. 

13. Aansprakelijkheid van ChroNo B.V.  

13.1 ChroNo B.V.  zet zich naar beste vermogen in om aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen. Indien en voor zover sprake is van tekortkomingen in de voor ChroNo B.V.  uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en als gevolg waarvan de Wederpartij schade heeft geleden en daarvoor ChroNo B.V.  aansprakelijk houdt, gelden de volgende aansprakelijkheidsuitsluitingen. 

13.2 ChroNo B.V.  heeft een aansprakelijkheidsverzekering die mogelijk geleden schade betrekking hebben op ondeugdelijke Goederen dekt. Elke schade die de Wederpartij stelt te hebben geleden en zal lijden als gevolg van gebreken in de door ChroNo B.V.  64 geleverde Goederen wordt uitsluitend door ChroNo B.V.  geaccepteerd indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekeraar van ChroNo B.V.  dekking verleent en indien en voor zover de dientengevolge door de verzekeraar uit te keren schadevergoeding strekt, vermeerderd met het alsdan geldende eigen risico van ChroNo B.V. . De navolgende aansprakelijkheidsuitsluitingen gelden mede ten behoeve van de verzekeraar van ChroNo B.V.  en de hulppersonen of leveranciers van ChroNo B.V. . 

13.3 De aansprakelijk- en/of schadeplichtigheid van ChroNo B.V.  is uitgesloten voor: 

13.3.1.1 gevolgschade of indirecte schade; 

13.3.1.2 schade als gevolg van handelen van de Wederpartij in strijd met de bepalingen en/of voorschriften ter zake de Goederen die redelijkerwijs als oorzaak van de schade van de Wederpartij moeten worden aangemerkt; 

13.3.1.3 schade door gederfde winst, door gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of door verminderde goodwill; 

13.3.1.4 schade als gevolg van aanspraken van afnemers en/of relaties van de Wederpartij; 

13.3.1.5 schade verband houdende met het gebruik van door de Wederpartij aan ChroNo B.V.  voorgeschreven zaken zoals doch niet uitsluitend: installaties, gereedschappen, machines, materialen of data, informatie of programmatuur van derden; 

13.3.1.6 schade verband houdende met de inschakeling van door de Wederpartij aan ChroNo B.V.  voorgeschreven toeleveranciers; 

13.3.1.7 letselschade aan personen; 

13.3.1.8 schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. 

13.4 De totale aansprakelijkheid van ChroNo B.V.  wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een tussen Partijen overeengekomen garantieverplichting, is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag gelijk van de facturatiewaarde (exclusief BTW) van de Goederen waarvan de Wederpartij stelt dat deze de oorzaak zijn van (het ontstaan van) haar of zijn schade. 

13.5 Nimmer zal de totale aansprakelijkheid van ChroNo B.V.  voor door de Wederpartij geleden schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 50.000,00 (vijftig duizend euro). 

13.6 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van ChroNo B.V. , zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van ChroNo B.V.  uit hoofde van deze Voorwaarden onverlet. 

13.7 De in artikel 13.1 tot en met 13.5 van de Voorwaarden bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ChroNo B.V. . 

13.8 Tenzij nakoming door ChroNo B.V.  blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van ChroNo B.V.  wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien de Wederpartij ChroNo B.V.  onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en ChroNo B.V.  ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zodanig volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten dat ChroNo B.V.  daarop adequaat kan reageren. 

13.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij ChroNo B.V.  meldt. Iedere schadevordering die de Wederpartij op ChroNo B.V.  heeft, vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van twee jaren na de levering door ChroNo B.V. , ongeacht de rechtsgrond van de schadevordering. 

13.10 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in de Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan ChroNo B.V.  zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient en ten gunste van de groep van vennootschappen waarvan zij deel uitmaakt. In zoverre gelden de in dit artikel opgenomen beperkingen en uitsluitingen ten behoeve van de voornoemde derden als derdenbeding. 

13.11 Ten aanzien van goederen en diensten welke ChroNo B.V.  van een derde heeft betrokken, geldt dat de op de desbetreffende overeenkomst toepasselijke (contracts- en/of garantie) bepalingen mede van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen ChroNo B.V.  en de Wederpartij, indien en voor zover ChroNo B.V.  zich daarop beroept. 

14. Reclames / reclamering 

14.1 ChroNo B.V.  neemt slechts reclames in behandeling indien deze binnen vijf (5) werkdagen na de levering in Schriftelijke vorm door haar van de Wederpartij zijn ontvangen. 

14.2 In afwijking van het in artikel 14.2 bepaalde, dient reclamering ten aanzien van Goederen waarvoor in verband met de levering een beproeving of keuring plaatsvindt onmiddellijk te geschieden op de datum waarop de beproeving of keuring plaatsvindt en ter plaatse waar deze beproeving of keuring plaatsheeft, en vervolgens terstond schriftelijk aan ChroNo B.V.  te worden bevestigd. 

14.3 Reclames kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer daarbij de aard en de grond van de klachten nauwkeurig zijn opgegeven. 

14.4 Reclames met betrekking tot een factuur dienen schriftelijk binnen acht (8) dagen na de datum van die factuur bij ChroNo B.V.  te worden ingediend. 

14.5 Indien de Wederpartij niet binnen de toepasselijke termijn of niet op de voorgeschreven wijze reclameert, worden de Goederen geacht geheel aan de Overeenkomst te voldoen en onvoorwaardelijk door de Wederpartij te zijn aanvaard en goedgekeurd. 

14.6 Indien ChroNo B.V.  een reclame met betrekking tot het geleverde gegrond acht, is ChroNo B.V.  uitsluitend verplicht de ondeugdelijke Goederen te vervangen of te repareren, zonder dat de Wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op enige vergoeding. 

14.7 Het indienen van een reclame ontslaat de Wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens ChroNo B.V. . 

14.8 Retournering aan ChroNo B.V.  van het geleverde dan wel enig deel daarvan, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming en verzendinstructies van ChroNo B.V.  aan de Wederpartij. 

15. Intellectuele of industriële eigendomsrechten 

15.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de door ChroNo B.V.  voor de Wederpartij ontwikkelde of ter beschikking gestelde schema’s, oplossingen, analyses, formules, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ChroNo B.V. , haar licentiegevers of haar toeleveranciers. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die ingevolge de Overeenkomst uitdrukkelijk aan haar worden toegekend. Deze gebruiksrechten zijn niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden. Ieder ander of verdergaand recht van de Wederpartij is uitgesloten. 

15.2 Indien onverhoopt mocht blijken dat een door ChroNo B.V.  aan de Wederpartij verkochte Goederen in Nederland inbreuk maakt op een recht van industriële of intellectuele eigendom van een derde, en de Wederpartij ten aanzien daarvan wordt aangesproken, is de Wederpartij verplicht ChroNo B.V.  daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. In dat geval heeft ChroNo B.V.  naar eigen keuze ofwel haar gebruiksrechten op die Goederen aan Wederpartij te verschaffen, ofwel de Goederen zodanig aan te passen dat ze geen inbreuk meer maken, ofwel vervangende Goederen leveren die geen inbreuk maken, ofwel aan de Wederpartij nadat de betreffende Goederen door ChroNo B.V.  zijn terugontvangen de koopprijs te restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor de periode dat de Wederpartij de Goederen ter beschikking heeft gehad. Ter zake van inbreuk op een recht van industriële of intellectuele eigendom buiten Nederland zal de Wederpartij tegen ChroNo B.V.  geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en geen enkele vordering hebben. 

15.3 ChroNo B.V.  is niet aansprakelijk voor de inbreuk op enig recht van industriële of intellectuele eigendom dan wel enig ander exclusief recht welke het gevolg is van: 

15.3.1.1 enige wijziging in of aan door of namens ChroNo B.V.  verkochte of geleverde Goederen; 

15.3.1.2 enig gebruik van dergelijke Goederen; 

15.3.1.3 enige toepassing van de Goederen anders dan welke ChroNo B.V.  heeft voorgeschreven of waarvan ChroNo B.V.  uitging;

15.3.1.4 integratie met dan wel gebruik of toepassing in combinatie met niet door of namens ChroNo B.V.  verkochte en geleverde goederen; 

15.3.1.5 een aanpassing van een formule of mengverhouding welke niet door of namens ChroNo B.V.  is geschied. 

16. Betaling en verzuim 

16.1 De Wederpartij is verplicht de facturen door of namens ChroNo B.V.  gezonden, te betalen volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Indien geen specifieke condities op de factuur zijn vermeld zal de Wederpartij binnen veertien (14) kalenderdagen na de op de factuur vermelde factuurdatum betalen. De Wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling dan wel tot het inroepen van enig (pretens) recht leidende tot niet-betaling. De op de bank- en giroafschriften van ChroNo B.V.  aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied. Elke betalingstermijn geldt als een fatale termijn. 

16.2 Iedere betaling van de Wederpartij strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente en van de aan ChroNo B.V.  verschuldigde incassokosten en administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom, derhalve te beginnen met de oudste openstaande vordering. Het voorgaande geldt onverkort, ook indien de Wederpartij een betaling pleegt onder vermelding van een kenmerk (bijv. een factuurnummer) die een specifieke of bepaalde betaling zou doen vermoeden. 

16.3 Indien sprake is van verzuim aan de zijde van de Wederpartij ter zake de nakoming van haar betalingsverplichtingen dan wel van welke verplichting die de Wederpartij op grond van de Overeenkomst kent, is de Wederpartij zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle kosten gemaakt door ChroNo B.V.  ter zake de invordering van hetgeen de Wederpartij aan haar, ChroNo B.V. , dient te voldoen, dient de Wederpartij aan ChroNo B.V.  te voldoen met een minimum aan buitengerechtelijke kosten ad € 500,00 (exclusief BTW). Hieronder vallen onder meer maar niet persé beperkt daartoe, de kosten van deurwaarder, advocaat, notaris, deskundigen en/of getuigen waarbij Partijen reeds nu voor alsdan uitdrukkelijk overeenkomen dat de Wederpartij in dat geval gehouden is de –al dan niet in een gerechtelijke fase- werkelijke en integrale door ChroNo B.V.  ter incasso gemaakte kosten aan ChroNo B.V.  te voldoen. Partijen bepalen uitdrukkelijk dat die werkelijke en integrale kosten ook omvatten de volledige gerechtelijke (advocaat)kosten, ook voor zover die de door een rechter ten laste van de Wederpartij uitgesproken forfaitair bepaalde kostenveroordeling overstijgen. 

17. Beëindiging Overeenkomst 

17.1 In het geval een der Partijen in verzuim is en dit verzuim ook na deugdelijke sommatie niet hersteld is, geeft dit de andere partij de bevoegdheid om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, alles met inachtneming van de Voorwaarden. 

17.2 ChroNo B.V.  is in geval van ontbinding niet gehouden tot het voldoen van enige schadevergoeding. 

17.3 ChroNo B.V.  kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden in geval: 

17.3.1.1 de Wederpartij in staat van faillissement verklaard wordt; 

17.3.1.2 de Wederpartij tot boedelafstand overgaat; 

17.3.1.3 aan de Wederpartij (voorlopige of definitieve) surseance van betaling verleend wordt; 

17.3.1.4 op het vermogen van de Wederpartij geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd; 

17.3.1.5 de onderneming van de Wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd.

17.4 Indien een partij een Overeenkomst ingevolge de bepalingen van dit artikel ontbindt, zullen de bedragen die de Wederpartij op het ogenblik van ontbinding aan ChroNo B.V.  verschuldigd is ten volle verschuldigd blijven en zal de Wederpartij ten aanzien van deze bedragen de rente en kosten verschuldigd zijn volgens de bepalingen van deze Voorwaarden, onverminderd het recht van ChroNo B.V.  tot het vorderen van schadevergoeding, tot het gebruik maken van de rechten voortvloeiende uit eigendomsvoorbehoud, tot het nemen van overige (rechts) maatregelen en overige aan ChroNo B.V.  toekomende rechten. 

18. Annulering door Wederpartij 

18.1 Indien de Wederpartij een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren en ChroNo B.V.  daarmee instemt, is de Wederpartij annuleringskosten aan ChroNo B.V.  verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen bedragen de annuleringskosten 25% van de ter zake overeengekomen verkoopwaarde. 

18.2 Nimmer kunnen Overeenkomsten geannuleerd worden voor zover die betrekking hebben op Goederen die specifiek voor de Wederpartij zijn samengesteld, die niet standaard door ChroNo B.V.  op voorraad worden gehouden of die aan verval of bederf onderhavig zijn. 

19. Toepasselijk recht en geschillen 

19.1 Op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten aangegaan door of namens ChroNo B.V.  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten. 

19.2 Alle geschillen voortvloeiende uit en/of samenhangende met een tussen ChroNo B.V.  en de Wederpartij gesloten Overeenkomst worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem. 

20. Geldigheid 

20.1 In geval enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak, of enige richtlijn, beslissing, aanbeveling of maatregel van enige plaatselijke, regionale, nationale of supranationale autoriteit of instantie, dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Voorwaarden. Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in de vorige zin, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is.

Deze voorwaarden zijn geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 82262446.